top of page

Yogajuf Roosendaal, gevestigd aan Ettingstraat 14a, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

http://www.yogajufroosendaal.com Ettingstraat 14a  4708 NL Roosendaal 0650605888

Karin van Hoogdalem is de Functionaris Gegevensbescherming van yogajufroosendaal, zij is te bereiken via yogajufroosendaal@outlook.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

yogajufroosendaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam

- Emailadres

- Lichamelijke klachten

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

yogajufroosendaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:  

- Gezondheid , lichamelijke klachten

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

yogajufroosendaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

­- Om je tijdens de les op alternatieve houdingen te wijzen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

yogajufroosendaal neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van yogajufroosendaal) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tot deelname aan de lessen beeindigd word

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Naam en emailadres kan gedeeld worden met andere docent bij opgave workshop of les niet gegeven door Yogajuf Roosendaal, Karin van Hoogdalem zodat desbetreffende docent zelf contact kan opnemen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 Yogajuf Roosendaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door yogajufroosendaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yogajufroosendaal@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . yogajufroosendaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

yogajufroosendaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via yogajufroosendaal@outlook.com

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • gezondheid

  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yogajufroosendaal@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief als je daar toestemming voor hebt gegeven

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

yogajufroosendaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:   Personalia > Email  > Telefoonnummer > Gezondheid > Bewaartermijn : tot de yogalessen bij Yogajuf Roosendaal worden beeindigd.

yogajufroosendaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. yogajufroosendaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

bottom of page